The function of law in the international community

Lauterpacht, Hersch, Sir (2011) The function of law in the international community. Oxford. ISBN 9780199608812

Full text not available from this repository.
Official URL: http://opil.ouplaw.com/view/10.1093/actrade/978019...

Abstract or summary

I. The science of international law and the limitation of the place of law in the settlement of international disputes II. Conventions of pacific settlement and the limitation of the judicial function III. Limitation of the judicial function on account of the absence of rules of international law IV. ‘lacunae’ in international law IX. The doctrine ‘de maximis non curat praetor’ as part of legal obligations VI. Novelty of action and nature of judicial activity in international law VII. Importance of disputes as a test of justiciability VIII. International law and judicial determination of important issues XI. International change and the judicial settlement of international disputes XII. International conciliation as an instrument of change XIV. The doctrine of abuse of rights as an instrument of change XIX. Limitations of the rule of law within the state XV. Extension of judicial legislation by the will of the parties XVI. Judicial decision as the starting point for the modification of the law XVII. ‘disputes as to rights’ as a legal conception XX. The ‘specific’ character of inter-national law and the rule of law in international society

Item Type: Book or Thesis
Authors:
AuthorsEmail
Lauterpacht, Hersch, SirUNSPECIFIED
Title or reference: The function of law in the international community
Translated title or reference: Funksioni i ligjit në komunitetin ndërkombëtar
Translated abstract or summary: I. Shkenca e së drejtës ndërkombëtare dhe kufizimi i vendit të ligjit në zgjidhjen e mosmarrëveshjeve ndërkombëtare II. Konventat e zgjidhjes paqësore dhe kufizimi i funksionit gjyqësor III. Kufizimi i funksionit gjyqësor për shkak të mungesës së rregullave të së drejtës ndërkombëtare IV. 'Lacunae' në të drejtën ndërkombëtare IX. Doktrina 'de maximis non curat praetor', si pjesë e detyrimeve ligjore VI. Risia e veprimit dhe natyra e veprimtarisë gjyqësore në të drejtën ndërkombëtare VII. Rëndësia e mosmarrëveshjeve si një provë e drejtesise VIII. E drejta ndërkombëtare dhe përcaktimi gjyqësor i çështjeve të rëndësishme XI. Ndryshimi ndërkombëtar dhe zgjidhja gjyqësore e mosmarrëveshjeve ndërkombëtare XII. Pajtimi ndërkombëtar si një instrument i ndryshimit XIV. Doktrina e abuzimit të të drejtave si një instrument i ndryshimit XIX. Kufizimet e sundimit të ligjit në kuadër të shtetit XV. Zgjerimi i legjislacionit gjyqësor nga vullneti i palëve XVI. Vendimi gjyqësor si pikënisje për ndryshimin e ligjit XVII. 'mosmarrëveshjet sipas të drejtave"si një konceptim ligjore XX. Karakteri 'veçantë' i së drejtës ndërkombëtare dhe sundimi i ligjit në shoqëri ndërkombëtare
Keywords: E Drejta Ndërkombëtare = International Law
Subjects: International Law
Date: 2011
Publisher: Oxford
ISBN: 9780199608812
Official URL: http://opil.ouplaw.com/view/10.1093/actrade/978019...
Date Deposited: 10 Jul 2015 08:57
Last Modified: 12 Aug 2015 10:39
URI: http://jus.igjk.rks-gov.net/id/eprint/256

Actions (login required)

View Item View Item