The handbook of international humanitarian law (3rd edition)

Fleck, Dieter, ed. (2013) The handbook of international humanitarian law (3rd edition). Oxford. ISBN 9780199658800

Full text not available from this repository.
Official URL: http://opil.ouplaw.com/view/10.1093/law/9780199658...

Abstract or summary

1. Historical Development and Legal Basis 2. Scope of Application of International Humanitarian Law 3. Combatants and Non-combatants 4. Methods and Means of Combat 5. Protection of the Civilian Population 6. Protection of the Wounded, Sick, and Shipwrecked 7. Protection of Prisoners in Armed Conflict 8. Protection of Religious 9. Protection of Cultural Property 10. The Law of Armed Conflict at Sea 11. The Law of Neutrality 12. The Law of Non-International Armed Conflict 13. The Law of International Peace Operations 14. Implementation and Enforcement of International Humanitarian Law

Item Type: Book or Thesis
Title or reference: The handbook of international humanitarian law (3rd edition)
Translated title or reference: Manuali i së drejtës ndërkombëtare humanitare (Edicioni i Tretë)
Translated abstract or summary: 1. Zhvillimi Historik dhe Baza Ligjore 2. Fusha e Zbatimit të te Drejtes Humanitare 3. Luftëtarët dhe Joluftëtarët 4. Metodat dhe Mjetet e Luftimit 5. Mbrojtja e Popullsisë Civile 6. Mbrojtja e të Plagosurve, të Sëmurëve, dhe të Mbytureve ne anije 7. Mbrojtja e të Burgosurve në Konfliktet e Armatosura 8. Mbrojtja Fetare 9. Mbrojtja e Pasurisë Kulturore 10. E Drejta e Konfliktit të Armatosur në Det 11. E Drejta e Neutralitet 12. E Drejta e Konfliktit të Armatosur Jonderkombetar 13. E Drejta e Operacioneve Ndërkombëtare të Paqes 14. Implementimi dhe Zbatimi i së Drejtës Ndërkombëtare Humanitare
Keywords: E Drejta Ndërkombëtare Humanitare = International Humanitarian Law
Subjects: International Law > LI5_Other topics
Date: 2013
Publisher: Oxford
ISBN: 9780199658800
Official URL: http://opil.ouplaw.com/view/10.1093/law/9780199658...
Date Deposited: 10 Jul 2015 08:48
Last Modified: 12 Aug 2015 10:37
URI: http://jus.igjk.rks-gov.net/id/eprint/254

Actions (login required)

View Item View Item