Brownlie's principles of public international law (8th edition)

Crawford, James R. (2012) Brownlie's principles of public international law (8th edition). Oxford University Press, Oxford. ISBN 9780199699698

Full text not available from this repository.
Official URL: http://opil.ouplaw.com/view/10.1093/he/97801996996...

Abstract or summary

Part I - Preliminary Topics 1: Introduction 2: The Sources of International Law 3: The Relations of International Law and National Law Part II - Personality and Recognition 4: Subjects of International Law 5: Creation and Incidence of Statehood 6: Recognition of States and Governments 7: International Organizations Part III - Territorial Sovereignty 8: Forms of Governmental Authority over Territory 9: Acquisition and Transfer of Territorial Sovereignty 10: Status of Territory: Further Problems Part IV - Law of the Sea 11: The Territorial Sea and Other Maritime Zones 12: Maritime Delimitation and Associated Questions 13: Maritime Transit and the Regime of the High Seas Part V - The Environment and Natural Resources 14: Common Spaces and Co-operation in the Use of Natural Resources 15: Legal Aspects of the Protection of the Environment Part VI - International Transactions 16: The Law of Treaties 17: Diplomatic and Consular Relations 18: Unilateral Acts; Estoppel 19: Succession to Rights and Duties Part VII - State Jurisdiction 20: Sovereignty and Equality of States 21: Jurisdictional Competence 22: Privileges and Immunities of Foreign States Part VIII - Nationality and Related Concepts 23: The Relations of Nationality 24: Nationality of Corporations and Assets Part IX - The Law of Responsibility 25: The Conditions for International Responsibility 26: Consequences of an Internationally Wrongful Act 27: Multilateral Public Order and Issues of Responsibility Part X - The Protection of Individuals and Groups 28: The International Minimum Standard: Persons and Property 29: International Human Rights 30: International Criminal Justice Part XI - Disputes 31: The Claims Process 32: Third-Party Settlement of International Disputes 33: The Use or Threat of Force by States

Item Type: Book or Thesis
Authors:
AuthorsEmail
Crawford, James R.UNSPECIFIED
Title or reference: Brownlie's principles of public international law (8th edition)
Translated title or reference: Parimet E Brownlie-t per të drejtën ndërkombëtare publike (botimi 8)
Translated abstract or summary: Pjesa I - Temat Paraprake 1: Hyrje 2: Burimet e të Drejtës Ndërkombëtare 3: Marrëdhëniet e të Drejtës Ndërkombëtare dhe të Drejtës Kombëtare Pjesa II - Personaliteti dhe Njohja 4: Subjektet e të Drejtës Ndërkombëtare 5: Krijimi dhe Incidenca e Shtetësisë 6: Njohja e shteteve dhe Qeverive 7: Organizatat Ndërkombëtare Pjesa III - Sovranitetit Territorial 8: Format e Autoritetit Qeveritar mbi Territorin 9:Fitimi dhe Transferimi i Sovranitetit Territorial 10: Statusi i Territorit: Probleme të Mëtejshme Pjesa IV - E Drejta Detare 11: Deti Territorial dhe Zona të Tjera Detare 12: Delimitimi Detar dhe Pyetjet e Lidhura 13: Transiti Detar dhe Regjimi i Detit të Hapur Pjesa V - Mjedisi dhe Burimet Natyrore 14: Hapësirat e Përbashkëta dhe Bashkëpunimi në Përdorimin e Burimeve Natyrore 15: Aspektet Ligjore të Mbrojtjes së Mjedisit Pjesa VI - Transaksionet Ndërkombëtare 16: E Drejta e Traktateve 17: Marrëdhëniet Diplomatike dhe Konsullore 18: Aktet e Njëanshme; Heqje e Porosisë 19: Trashëgimi për të Drejtat dhe Detyrat Pjesa VII - Juridiksioni i Shtetit 20: Sovraniteti dhe Barazia e shteteve 21: Kompetenca Juridiksionale 22: Privilegjet dhe Imuniteti i Shteteve të Huaja Pjesa VIII - Kombësia dhe Konceptet e Ngjashme 23: Marrëdhëniet e Shtetësisë 24: Kombësia e Korporatave dhe Pasurive Pjesa IX - E Drejta e Përgjegjësisë 25: Kushtet për Përgjegjësi Ndërkombëtare 26: Pasojat e një Ligji Ndërkombëtar te Gabuar 27: Rendi Publik Shumepales dhe Çështjet e Përgjegjësisë Pjesa X - Mbrojtja e Individëve dhe Grupeve 28: Standardet Ndërkombëtare Minimale: Personat dhe Prona 29: Të Drejtat Ndërkombëtare të Njeriut 30: E Drejta Ndërkombëtare Penale Pjesa XI - Mosmarrëveshjet 31: Procesi i Kërkesave 32: Zgjidhja e Mosmarrëveshjeve Ndërkombëtare Tripaleshe 33: Përdorimi ose Kërcënimin me forcë nga shtetet
Keywords: E Drejta Ndërkombëtare = International Law
Subjects: International Law > LI5_Other topics
Date: 2012
Place of Publication: Oxford
Publisher: Oxford University Press
ISBN: 9780199699698
Identification Number (DOI): 10.1093/he/9780199699698.001.0001
Official URL: http://opil.ouplaw.com/view/10.1093/he/97801996996...
Date Deposited: 10 Jul 2015 08:23
Last Modified: 12 Aug 2015 07:50
URI: http://jus.igjk.rks-gov.net/id/eprint/252

Actions (login required)

View Item View Item