Human rights, sovereignty, and the final status of Kosovo

Brown, Bartram S. (2005) Human rights, sovereignty, and the final status of Kosovo. Chicago Kent Law Journal, 80 (1). pp. 235-273. ISSN 0009-3599

Full text not available from this repository.
Official URL: http://heinonline.org/HOL/Page?collection=journals...

Abstract or summary

INTRODUCTION I. BASIC BACKGROUND ON KOSOVA/KOSOVO II. THE PRINCIPLE OF SELF-DETERMINATION: ISSUES AND APPLICABILITY A. Historical Development of Self-Determination 1. The Wilsonian National Model of Self-Determination 2. The Post-WW II Decolonization Model of Self-Determination 3. The Post-Cold War Model B. Ambiguities Inherent in the Concept of Self-Determination 1. Defining a People 2. Does a "People" Really Have a Right to External Self-Determination? C. Possible Forms of Self-Determination for Kosovo 1. Independence and Sovereignty 2. Reintegration of Kosovo into Serbia 3. Intermediate Possibilities, Including Autonomy and the Status Quo III. CAN ANYONE SOLVE THE PROBLEM? PATHS TO THE REALIZATION OF SELF-DETERMINATION FOR KOSOVO A. The Possibility of a Negotiated Solution B. Does the Security Council Have the Legal Authority to Award Sovereignty to Kosovo? C. Political Aspect: The Reluctance of UN Members to Impose External Decisions on Issues of Sovereignty and Territorial Integrity 1. Historical Perspectives 2. Politics of the Current Security Council 3. The Evolving Practice of New State Recognition and Its Relevance to Kosovo's Final Political Status IV. A HUMAN RIGHTS BASED PERSPECTIVE ON SELF- DETERM INATION FOR Kosovo A. Sovereign Rights in Context: The Transformation and Dismemberment of a State B. When Sovereign Rights Must Yield: A Failure of Just and Effective Guarantees for Minority Rights C. Compromise May Be Necessary to Preserve Minority Rights V. OBSERVATIONS AND CONCLUSIONS RELEVANT TO FINAL STATUS ISSUES

Item Type: Article
Authors:
AuthorsEmail
Brown, Bartram S.UNSPECIFIED
Title or reference: Human rights, sovereignty, and the final status of Kosovo
Translated title or reference: Të drejtat e njeriut, sovraniteti dhe statusi final i Kosovës
Translated abstract or summary: HYRJE I. HISTORIKU THEMELORE NË KOSOVËS / KOSOVËS II. PARIMI I VETËVENDOSJE: ÇËSHTJET DHE ZBATIMI A. Zhvillimi historik i Vetëvendosjes 1. Modeli Kombëtar Wilsonian e Vetëvendosjes 2. Modeli i Dekolonializmit te Vetëvendosjes Pas Luftes se Dyte Boterore 3. Modeli Post-Luftes se Ftohtë B. Paqartësitë e Perfshira në Konceptin e Vetëvendosje 1. Definimi i një populli 2. A ka një "Popull" me ë Vërtetë të Drejtë të Jashtme te Vetëvendosjes? C. Format e Mundshme të Vetëvendosjes për Kosovën 1. Pavarësia dhe Sovraniteti 2. Riintegrimi i Kosovës në Serbi 3. Mundësitë Ndërmjetme, Përfshirë Autonominë dhe Status quon III. A MUNDET DIKUSH TE ZGJIDH PROBLEMIN? RRUGET PER REALIZIMIN E VETËVENDOSJES PËR KOSOVËN A. Mundësia e një Zgjidhje të Negociuar B. A ka Këshilli i Sigurimit të Drejtë Ligjore për tI Dhene Sovranitetin Kosovës? C. Aspekti Politik: Ngurrimi I Anëtarëve të OKB-së per të Vendosë Vendime te Jashtme në Qështjet e Sovranitetit dhe Integritetit Territorial 1. Perspektivat Historike 2. Politika Aktuale e Këshillit të Sigurimit 3. Evoluimi i Praktikes se Njohjes se Shteteve te Reja dhe Rendesia e e saj per Statusin Final Politik te Kosoves IV. NJE PERSPEKTIVE BAZUAR NE VETEVENDOSJEN NE BAZE TE TË DREJTAVE TE NJERIUT A.Te Drejtat Sovrane në Kontekst: Transformimi dhe Copëtimi I një Shteti B. Kur të Drejtat Sovrane Duhet te Ipen: Një Dështimi i Drejtësise dhe Garancive Efektive për të Drejtat e Minoriteteve C. Kompromisi Mund të Jetë i Nevojshem për të Mbrojtur të Drejtat e Pakicave V. VËZHGIMET DHE KONKLUZIONET PËRKATËSE NË ÇËSHTJE TË STATUSIT PËRFUNDIMTAR
Keywords: E Drejta Ndërkombëtare = International Law
Subjects: International Law > LI5_Other topics
Date: 2005
Journal or publication title: Chicago Kent Law Journal
Volume: 80
Number: 1
Page Range: pp. 235-273
Publisher: Chicago Kent Law School
ISSN: 0009-3599
Official URL: http://heinonline.org/HOL/Page?collection=journals...
Date Deposited: 10 Jul 2015 07:11
Last Modified: 23 Jul 2015 10:04
URI: http://jus.igjk.rks-gov.net/id/eprint/246

Actions (login required)

View Item View Item